The Platform for Studying the Mechanisms of Metal-Catalyzed Reactions

        

Bruker E500 EPR, Contact: Yanxia Zhang, 021-54925155 

        

 

                 

 

        

METTLER ReactIR15 In situ FT-IR, Contact: Pinjie Wang, 021-54925386  

        

 

                 

 

        

Automatic Synthetic Reactor, Contact: Chunan Xia, 021-54925155  

        

 

                 

 

        

Agilent 5975C EI Low Resolution MS, Contact: Chenglu Lu, 021-54925371 

        

 

                 

 

        

Agilent 6224 TOF LCMS, Contact: Chenglu Lu, 021-54925371

 

 

 

JEOL CSI MS, Contact: Chenglu Lu, 021-54925371 


【 BACK 】